Hur fungerar andullation?


Andullation

De 5 biofysikaliska verkningsprinciperna

Andullation tillhör den nya generationens behandlingsmetoder som är baserade på biofysik. Det finns 5 grundläggande verkningsprinciper där andullationen kan ha en positiv inverkan på vår kropp.
Andullationen riktas inte mot ett specifikt organ eller organsystem, utan påverkar de väsentliga kroppsfunktionerna positivt. Det lägger grunden för att bevara och återskapa god hälsa.

HHP_princip_1 Verkningsprincip 1

Energiproduktion i cellen

Andullation skapar elektriska mikroströmmar som stimulerar bildningen av ATP (adenosintrifosfat). Denna process sörjer för att energin i våra celler ökar, vilket inverkar positivt på våra organ och därmed vår hälsa.

HHP_princip_2 Verkningsprincip 2

Överlagring av smärtsignaler

Andullationen möjliggör neurofysiologisk och hormonell överlagring av smärtsignaler. I första led utlöses positiva signaler i vår kropp, vilket förtränger smärtans negativa signaler. På grund av denna överlagring får vår hjärna mer och mer positiva signaler som lindrar smärtan. I andra led säkerställer andullationen en regelbunden frisättning av endorfiner. Endorfiner är även kända som ”kroppens egna smärtstillande medel”.

HHP_princip_3 Verkningsprincip 3

Stimulans av blodcirkulationen

Många besvär är relaterade till dålig blodcirkulation. Vårt blod försörjer vår kropp med näringsämnen. Med dålig blodcirkulation är denna process störd och vi blir trötta och sjuka. Här visar sig även skillnader i blodflödet mellan friskt och sjukt blod. Blodkroppar av sjukt blod klibbar ihop och skrumpnar. Därmed förlorar cellerna sin vitalitet och transporterar allt färre näringsämnen. Andullationen sätter blodet i rörelse och löser blodkropparna från varandra. Således blir blodet mer lättflytande och näringsämnen transporteras återigen i större mängder. Och vi känner oss friskare och mera vitala.

HHP_princip_4 Verkningsprincip 4

Igångsättning av avslappningsmekanismer

Kroppslig avslappning

Ansträngande aktiviteter leder till muskelspänningar i vår kropp. Detta har till följd att musklerna inte tillförs tillräckligt med näringsämnen. Andullationen hjälper att utvidga blodkärlen och förbättra musklernas blodcirkulation. Näringsämnen tas upp igen och spänningstillstånd löses upp.

Mental avslappning

Stress har en negativ inverkan på vårt nervsystem. Med andullation återfår man jämnvikten, eftersom de positiva signalerna relativerar negativ inverkan. Och stressen minskar.

HHP_princip_5 Verkningsprincip 5

Stimulering av lymfflödet

Lymfan är inte enbart en beståndsdel av vårt immunsystem, utan den bidrar väsentligt till bortforsling av slaggprodukter ur kroppen. Regelbunden stimulering främjar ett stabilt immunsystem och en väl fungerande ämnesomsättning. Andullationen riktas inte mot ett specifikt organ eller organsystem, utan påverkar de väsentliga kroppsfunktionerna positivt. Det lägger grunden för att bevara och återskapa god hälsa.

hhp-cell

Om cellen mår bra,
mår människan också bra!

För att förstå hur våra produkter fungerar är det viktigt att veta vad som händer i kroppen. Den minsta levande enheten i vår kropp är ett naturligt mästerverk. Kroppen har omkring 50 miljarder celler och varje enskild cell är gjord på ett sådant sätt att energiprocesser är nödvändiga för att upprätthålla dess uppbyggnad. Vid energibrist, dör cellen. Om cellen har tillräckligt med energi är den normalt sett frisk, vilket också återspeglas i de enskilda organen. Dessutom är väl fungerande organ en nödvändig förutsättning för människan att hålla sig frisk och vid god hälsa.

hhp-mito-bg

Mitokondrier: kroppens kraftverk

Mitokondrierna är mycket små, precis som bakterier, och finns i nästan alla kroppens celler. Mitokondrierna är talrika i celler med hög energiförbrukning: e. g. till exempel hjärta, njurar och rotspetsar.

Vad är mitokondriers funktion?

Som kroppens energifabrik är deras huvudsakliga uppgift att förbränna näring och att omvandla det till energi som sedan används i de flesta processer i cellen.

hhp-energy-desc

Hur kan en cell producera energi?

Som en allmän regel har den inre sidan av cellen en positiv laddning, i motsatts till den yttre sidan. Laddningsbärare (joner) är ojämnt fördelade över cellväggarna. I detta avseende finns det en laddningsskillnad: den så kallade ”membran potential” (-70 mV). Denna potential kan endast upprätthållas genom aktiva processer som förbrukar energi. Varje enskild cell måste därför regelbundet få energi. Vid energibrist kollapsar membranpotentialen och cellen dör.

Faktorer som har en negativ påverkan på cellens energi

hhp-reasons-textless

Faktorer som påverkar cellernas energi

Våra kroppsceller förnyar sig regelbundet. En identisk kopia av cellen skapas, med allt som behövs för att den ska överleva. Detta är en mycket känslig process och därför också mycket lättmottaglig för störningar. Miljöfaktorer, dålig kost och brist på rörelse tvingar cellen att arbeta mycket hårt. Cellens förmåga att producera energi och att regenerera minskar och cellen förlorar sin vitalitet.

Våra livsvanor avspeglas således i varje enskild cell. De har även en påverkan på hur snabbt vi åldras och hur friska våra organ är. Följaktligen syns inte energiförlust bara i cellen själv, utan kan också mätas i förlusten av livsenergi.

 


Ny energi för cellerna

När du använder våra produkter, genereras elektriska mikro-strömmar genom vibrationer. Detta stimulerar ATP-produktionen och följaktligen kan mängden energi i våra celler ökas. Denna energi stimulerar regenereringsprocessen, stöder naturliga fysiska funktioner och förbättrar ämnesomsättningen. Därmed underlättas cellförnyelsen under en längre period.

Funktionen för våra produkter bygger på denna princip. Vibrationerna kännetecknas av låga frekvenser med stokastiskt modulerad amplitud och frekvens. Dessutom tillkommer den infraröda värmeeffekten. En av de viktigaste metoderna som används i sjukgymnastik är värme med infraröda lampor på områden med smärta.

Denna innovativa men ändå naturlig metod tillhör kategorin av biofysiska behandlingsmetoder så som ultraljud, infraröda strålar, UV-ljus, laser, etc. De flesta av dessa metoder har en påverkan på ämnesomsättningen och därmed på regenereringsprocesserna i kroppen.


hhp-autumn-bg

Ny teknik med naturligt ursprung

Under miljontals år har människan anpassats till villkoren i jordelivet. Klimat, syre, vatten och ett optimalt avstånd mellan jorden och solen gjorde att vi kunde överleva. Allt detta kan observeras i det dagliga livet. Annat har varit dolt, men är lika viktigt. Det är oregelbundna vibrationer som genereras av jordrotationen, och även olika frekvenser som är spridda runt vårt klot.

Dessa villkor, och många andra, är viktiga för den fortsatta utvecklingen av människan på jorden. Detta förklarar också varför människan och vår kropp kan dra nytt av terapeutiska metoder baserade på ljusstrålar eller vibrationer: Vi har sedan urminnes tider utsatts för fysiska stimuli och vår kropp vet hur man kan dra nytta av dem.


Vad är effekten av en kombination av värme och vibrationer (andullation)?

Våra sensorer ger oss ständig information och hjälper oss att bygga våra liv på jorden. En av våra styrkor i detta avseende är vår förmåga att absorbera stimuli i form av ljus eller vibrationer. Även om dessa stimuli ges på ett medvetet sätt, kan det öka produktionen av cellernas energi (ATP). Det är ett naturligt sätt att få energi. En annan effekt av mekaniska vibrationer är ”signalöverlappning”. Via de sensoriska receptorerna i huden förvandlas vibrationerna till elektriska signaler. Dessa stimuli ”överlappar” således signaler från andra receptorer. Det är det som sker när stimuli från smärtreceptorerna mildras. En riktad sänkning av hjärnvågor till ett annat frekvensområde kan också ge avkoppling. Förutom denna unika teknik skapas en känsla av värme som tränger in i djupet av huden. Värmen förbättrar läkningsprocessen tack vare blodkärlsutvidgningen. Därmed ökar blodgenomströmningen som stimulerar näringen till cellens vävnader.


Fenomen av stokastisk resonans: en effektiv slumpprincip

Energiöverföringen sker via frekvenser i olika och finjusterade serier, stödnivåer och upprepningar. För att kroppen, efter en tid, inte ska katalogisera stimuli som ”bekanta”, ändras vibrationerna genom oregelbundna serier (stokastiska). Denna princip kallas ”stokastisk resonans”. Inte bara växlingen av amplitud och frekvens garanterar en effektiv energiproduktion utan även den mekaniska vibrerande stimulansen av huden underlättar absorptionsförmågan. För att skapa en kompletterande energireserv behövs att stimuli på sensorerna upprepas kontinuerligt.

Och så är cirkeln sluten: När brist på energi och en dålig fungerande ämnesomsättning gör kroppen kroniskt sjuk är en riktad energiförsörjning kombinerad med en stimulering av ämnesomsättningen en idealisk möjlighet att lindra besvär med hjälp av friskvård.

hhp-mitokonrielogga